Kasaplık Koyun İthalatı

Kasaplık Koyun İthalatı

KASAPLIK KOYUNLARIN İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAME

A-GENEL ŞARTLAR          :

Kasaplık koyun ithalatı hayvancılık konusunda faaliyet gösteren kişiler veya firmalar tarafından yapılabilecektir. İthal edilecek kasaplık koyunlar fiili ithalat sonrası ya doğrudan kesime ya da ithalatçının işletmesinde veya anlaşma yapmış olduğu işletmede en fazla 15 gün bekletildikten sonra kesime sevk edilecektir.

B-KASAPLIK KOYUN İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER      :

ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Yeni Zelanda, Avustralya, İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Yunanistan (Kilkis, Pella, Thessaloniki, Serres Bölgeleri hariç) ve Bulgaristan ( Lovec Bölgesi hariç )

C-HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER:

1. İthal edilecek canlı kasaplık koyunlar; erkek, kültür ırkı veya bunların melezleri olacaktır.

2. Hayvanların yaşları en fazla 24 ay olacaktır.

3. Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk vb.) bulunmayacaktır.

4. Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir.

5. Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır.

6. Hayvan üzerinde tanımlamayı sağlayan  (kulak küpesi veya microchip) bulunacaktır.

D-İSTENİLECEK BELGELER      :

  1. Başvurular Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
  1. Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ ve 2010/5 sayılı DTS tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

3.      Yukarıda bildirilen evraklara ek olarak;

a-) Koyunların direkt kesime sevk edileceği durumlarda;

– Kombina veya 1.sınıf kesimhaneye ait çalışma izin belgesinin İl/İlçe Müdürlüğünden faaliyette olduğuna dair güncel tarihli onaylı sureti

– Kombina veya 1.sınıf kesimhane ithalatçıya ait değilse işletmeyle ithalatçı arasında yapılmış noter onaylı sözleşme

b-) Koyunların ithalatçının işletmesinde bekletildikten sonra kesime sevk edilmeleri durumunda;

– İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı İşletme Tescil Belgesi

– İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı İşletme Uygunluk Belgesi

ibraz edilecektir.

E-DİĞER HUSUSLAR:

1. İthal edilecek kasaplık koyunların seçimi, Bakanlığımızca görevlendirilecek iki veteriner hekimden oluşan heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır.  İthalatçı firma heyet talebi ile ilgili Bakanlığa başvuru dilekçesi verecektir.

2. Koyunların ithalatçının işletmesinde bekletildikten sonra kesime sevk edilmeleri durumunda; ithal koyunlar işletmenin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğünün bilgisinde Kombina veya 1.sınıf kesimhanelere sevkleri yapılacaktır.

3. Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin bilgisi altında kesilecek olan hayvanların kesim raporları, ikinci bir kontrol belgesi başvurusu sırasında ibraz edilecek, ibraz edilmemesi durumunda ikinci bir kontrol belgesi verilmeyecektir.

4. İthal edilecek koyunlar ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan olacaktır.

5. TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce kasaplık koyunların ithalatı için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp, ihracatçı ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından imzalanacaktır.

6. Veteriner Sağlık Sertifikasında belirtilmemiş ise sağlık sertifikasına ek olarak “İhracatçı ülkede, koyun ve keçi türü hayvanlar için 96/23/EC sayılı canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde belirli maddeler ile bunların kalıntılarının izlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifine göre kalıntı izleme programı yürütülmektedir ve ihraç edilecek hayvanlara son 30 gün içerisinde herhangi bir antibiyotik ve hormon uygulaması yapılmamıştır.” şeklinde ihracatçı ülke resmi otoritesinin düzenlediği ek beyan ibraz edilecektir.

7. Seçimi yapılan hayvan miktarı kadar yükleme yapılır.

8. Seçim heyeti raporu TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce görevlendirilen 2 veteriner hekim tarafından, belirlenen sağlık şartlarını karşılayan hayvanlar için üç nüsha olarak tanzim edilecek olup, raporun aslı sevkiyata eşlik edecektir.

9. Seçim heyeti raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının orijinalleri ile sevkiyat için düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişlerinde ibraz edilecektir.

KASAPLIK KOYUN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvurular Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

1- Dilekçe (Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş kişi tarafından imzalı ve kaşeli belge).

2- Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 28.Şubat.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/8) ile DTS tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

Yukarıda istenilen belgelere ek olarak;

a-) Kombina veya 1.sınıf kesimhaneye ait çalışma izin belgesinin İl/İlçe Müdürlüğünden faaliyette olduğuna dair güncel tarihli onaylı sureti

b-) Kombina veya 1.sınıf kesimhane ile sözleşme yapan kişi ve kuruluşlar için (a) bendinde belirtilen belgeye ek olarak sözleşme örneği  (noter onaylı)

veya

a-) İl ve İlçe Müdürlüklerinden onaylı İşletme Tescil Belgesi

b-) İl ve İlçe Müdürlüklerinden onaylı İşletme Uygunluk Belgesi

3- İhracatçı ülkede ithal edilecek hayvanlar hazır olduğunda, heyet talebi ile ilgili dilekçe (Hayvanların seçimi Bakanlığımızca görevlendirilecek iki veteriner hekimden oluşacak heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır.)

4- Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerinin noter onaylı imza sirküleri.

5- İthalat yapacak firmanın hayvancılık konusunda faaliyet gösterdiğine dair Ticaret Sicil Gazetesi sureti.

6- İthalat yapacak kişi/kişiler için hayvancılık konusunda faaliyet gösterdiğine dair belge

7- Yukarıda belirtilen hususlara uymayan kişi/kuruluşların ithalat için yaptıkları başvuru değerlendirmeye alınmayarak, kontrol belgesi verilmeyecektir.

KOYUN İTHALATI İÇİN İŞLETME UYGUNLUK BELGESİ

İthalatçı Firma veya Kişi (Adı, Soyadı, Adresi)
Telefon No
Faks No
İşletmenin Bulunduğu İl
İlçe
Köy
Mevki/Mahalle, Sokak No
İşletme No
İşletmenin Kaç Başlık Olduğu

( Kapasitesi)

İşletme Hakkında İlave Bilgiler
İşletmenin Kime Ait Olduğu (Kiralık İse Kira Sözleşmesi Eklenecektir.)
İl/İlçe Müdürlüğü Telefon No
İl/İlçe Müdürlüğü Faks No

1) 22.09.2000 tarih ve 24178 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2000/32 nolu tebliğ kapsamında ithal edilecek olan koyunlara ilişkin olarak yukarıda bilgileri verilen işletmede yapmış olduğumuz denetimler sonucunda; ………………………….tescil numaralı işletme;……….BAŞ kapasiteli, temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış olup, bulaşıcı hayvan hastalık mihraklarının bulunduğu ve hastalık için oluşturulmuş güvenlik kordonunun dahilindeki bölge/bölgelerde bulunmamaktadır. Söz konusu işletme ithal edilecek hayvanların bakım ve beslenmesi için uygundur.

2) Karantina aynı işletmede yapılacaksa, söz konusu işletme ithal edilecek hayvanların 21 süre ile karantina altında bulundurulması için uygun mudur?

EVET                                                                         HAYIR

(       )                                                                         (          )

Denetimi Yapan:                                                                                                        Onaylayan:

Hayvan Sağ.Şb.Md/Veteriner Hekim                                                              İl/İlçe Müdürü

Adı-Soyadı:

Sic.No        :

İmzası        :

Tarih          :

Bu formun bir nüshası İl/İlçe Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

TAAHHÜTNAME

(Kasaplık İthal Koyunlar İçin)

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

22 Eylül 2000 tarih ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2000/32)” ve 28 Şubat 2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/8)”  uyarınca …………………………………………..(*) den/dan ithal edeceğimiz …………….. (**) baş kasaplık koyun ile ilgili olarak Kontrol Belgesi düzenlenmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ibraz ettiğimiz örnek veya proforma Veteriner Sağlık Sertifikası, Orijin Sertifikası ve her türlü diğer belgelerin ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı orijinallerini ve orijinal faturayı Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslim sırasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilgili İl, Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü veya Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne ibraz edeceğimizi; ithalat aşamasında yapılan muayene ve kontrol sonucunda eşyanın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağını; söz konusu belgelerin orijinallerinin ibraz edilmemesinden veya bu belgelerin orijinalleri yerine değişik belgelerin ibrazından ve/veya söz konusu muayene ve kontrol sonuçlarının uygun olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını; ithal edeceğimiz kasaplık koyunların yaşlarının en fazla 24 aylık ve erkek olacağı; ya doğrudan kesime sevk edeceğimizi ya da işletmemize getirerek en geç 15 gün içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğü bilgisi altında kesime sevk edeceğimizi; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğü bilgisi altında kesilecek olan hayvanların kesim raporlarını ikinci bir kontrol belgesi alınması sırasında ibraz edeceğimizi; ibraz etmediğimiz taktirde yeni bir kontrol belgesi başvurusunda bulunmayacağımızı; ithal edeceğimiz hayvanların kesime gönderilecekleri süre içerisinde kendi sorumluluğumuz altında bulunduracağımızı; kesime gönderilecekleri süre içerisinde ve kesim sonrasında tazminata konu bir hastalığın çıkması halinde hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanları tazminatsız olarak itlaf ettireceğimizi, meydana gelebilecek her türlü ölüm durumlarında tüm sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, Bakanlıkça istenilmesi durumunda her türlü test ve analizleri masrafları tarafımızca karşılanmak üzere yaptıracağımızı; kesilen hayvanlara ait her yaştaki hayvanların dalak ve ileumları ile 12 aylıktan büyük hayvanların beyin ve gözleri dahil kafatası, tonsiller ve spinal kordlarını uygun bir şekilde uzaklaştıracağımızı ve imha edeceğimizi, Bakanlıkça belirlenen her türlü teknik ve sağlık şartlarına uyacağımızı bu belge ile bütün hukuki sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. …/…/2010

İthalatçı Firma Kaşesi ve İmza Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası:

Adres:

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ
G.T.İ.P.:
Madde ismi (*):
Hangi listede yer aldığı :
İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası :
İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi :
Malın kullanılacağı yer:
Malın ithal amacı (**):
Malın miktarı:
Şarj numarası (***):
Malın menşe ülkesi:
Malın yükleneceği ülke:
Malın giriş gümrüğü
Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu:
İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız. (Mal B grubunda ise, ayrıca ilgili bölümün altını çiziniz.)

A- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesi Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 29/05/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine uygundur.

F- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

G- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

H- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.

(*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(**) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.

(***) Zirai veteriner ilaçları ile bu ilaçların imalinde kullanılacak aktif madde, hammadde ve yardımcı maddelerin ithalatında belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Dış Ticarette Standardizasyon (2010/5) sayılı Tebliğ  hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.
Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, söz konusu maddenin, gümrük beyannamesinin tescili aşamasında, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden yapılacak kontrollerde uygun bulunması halinde, ithali uygun görülmüştür.

İşbu Kontrol Belgesi, Dış Ticarette Standardizasyon (2010/5) sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde, ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

İmza ve mühür

Tarih

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

6 yorum

  1. Gayet güzel bir şekilde ithalatı yapacak firmalara faydalı bir rehber oluşturmuşsunuz.Teşekkür ederiz.

  2. merhaba. bir şey soracağım. kasaplık koyun ithalatında kontrol belgesinin “hangi listede yer aldığı” bölümüne ne yazacağız.şimdiden tesekkürler

  3. merhabalar sitenizi gezerken üst tarfta hata gördüm ve bazı bölümler açılmıyor. sitniz çok güzel olmuş ancak şu hataları düzeltirsenizdaha güzel olacak.

  4. merhaba. En alttaki listeden uygun olan seçeneği yazmanız gerekiyor. Anlamadığınız her noktada herhangi bir Tarım il/ilçe Müdürlüğü size yardımcı olacaktır.

  5. damızlık charolais koyun almak istiyorum fiyatları ne kadar acele cevabınızı bekliyorum 05062744091

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

REKLAMLAR
  • YORUM
Facebookta bizi bulun