Sığır Eti İthalatı

Sığır Eti İthalatı

SIĞIR ETİ İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ


A- SIĞIR ETİ İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER

ABD, Brezilya, Uruguay, Arjantin, Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

B- SIĞIR ETLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER

1- Sığır etleri, en fazla otuz (30) aylık, et randımanı yüksek, kültür ırkı veya melezlerinden olan sığırlardan elde edilen bütün, yarım veya çeyrek gövde (karkas) halinde ve taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olacaktır.

2- Sığır etleri orijin ülkede Bakanlığımız elemanlarınca incelenmiş ve kontrol edilmiş, inceleme ve kontrol sonucu teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından uygun bulunmuş mezbahalardan elde edilmiş olacaktır.

3- Etlerin elde edildiği sığırların, Bakanlığımızca görevlendirilen veteriner hekim tarafından sağlık muayenesi yapılacak, ülkemiz örf ve adetlerine uygun olarak kesimi gerçekleştirilecektir.

4- Bakanlığımız elemanlarınca uygun bulunmayan kombina/mezbahadan gelen veya Bakanlığımız elemanlarınca inceleme ve kontrolü yapılmadan önce kesilmiş etlerin ithal edilmesine izin verilmeyecektir.

5- Postmortem muayene sonucu uygun bulunmayan etlerin ithal edilmesine izin verilmeyecektir.

6- Karkaslar, kesimi yapan kombina veya mezbahanın yetkili veteriner hekimi tarafından mühürlenmiş olacaktır.

7- Kesim sonrası taze, soğutulmuş etler 18-24 saat içerisinde merkez ısısı azami 4 °C olacak şekilde soğutulacak,  0-4 °C de muhafaza edilecek ve kesim sonrası azami 14 gün içerisinde tüketilecektir.

8- Kesim sonrası dondurulmuş etler merkez ısısı azami -18 °C olacak şekilde usulüne uygun şoklanacak, azami -18 °C de muhafaza edilecek ve kesim sonrası azami 12 ay içerisinde tüketilecektir.

9- Etlerin kesildiği kesimhane/kombinada muhafaza edileceği depolarda başka herhangi bir ürün bulundurulmayacaktır.

10- İthal edilecek etler fiili ithalat aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen kontrol ve/veya analizlere tabi tutulacaktır.

11- İzlenebilirliğin sağlanabilmesi için, ithal edilecek etlere ait karkas elde edildiği hayvanın bireysel kimlik numarası ile işaretlenecektir. Etlerin üzerinde kesim tarihleri gösterilecektir. Bakanlık veteriner hekimi tarafından kesilen hayvanlara ve etlere ilişkin düzenlenen rapor fiili ithalat aşamasında ibraz edilecektir.

C- İSTENİLECEK BELGELER

1- Kontrol Belgesi başvurusu Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 28/02/2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/8), 23/09/2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sığır Eti İthalatında               Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/48) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticaret Standardizasyon Tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

3- Et ithalatı yapacak Resmi ve Özel Kombinalar ile 1.sınıf kesimhaneler, Et ve Et Ürünleri İşleme Tesisleri, Yemek Fabrikalarının Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü tarafından faaliyette olduğuna dair çalışma ve üretim izin belgelerinin onaylanmış sureti ibraz edilecektir. Eğer söz konusu işletmeler adına ithalat, başka bir ithalatçı firma tarafından yapılacak ise; ilave olarak buna ilişkin noter onaylı sözleşme eklenecektir.

4- Taahhütname

D- DİĞER HUSUSLAR

1- İthal edilecek etlerin o ülkede doğup büyüyen hayvanlardan elde edilmiş olduğunu gösteren orijin ve veteriner sağlık sertifikası ihracatçı ülke resmi makamları tarafından tasdik edilmiş olacaktır.

2- İhracatçı ülkenin sığır etine ilişkin, hormon ve antibiyotik gibi kalıntı izleme programının olduğu, etlerin kalıntı izleme planına göre limitler dahilinde olduğu belgelenecektir.

3- İthal edilecek etlere ait kesim, soğutma ve dondurma tarihleri ile soğutma, dondurma, muhafaza ve nakletme dereceleriyle birlikte insan gıdası olarak tüketilmesine uygun olduğunu belirten resmi makamlarca düzenlenmiş Tüketilebilirlik Belgesi ibraz edilecektir.

4- Etlerin elde edildiği sığırların BSE’den (deli dana) ari olduğuna dair test belgesi fiili ithalat aşamasında ibraz edilecektir.

5- İthal edilecek etlerin nakliyesi taze, soğutulmuş olanlar için 0-4 °C, dondurulmuş olanlar için -18 °C de, dezenfeksiyonu yapılmış, sevkiyat süresince iç ısı değişimlerini gösteren, ürün taşımaya uygun frigorifik araçlar veya kendinden soğutuculu konteynırlar ile yapılacaktır.


SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvurular Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

1- Dilekçe (Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş kişi tarafından imzalı ve kaşeli belge).

2- Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 23/09/2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/48 sayılı Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 28.Şubat.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/8) ile 2011/5 sayılı DTS tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

3- Et ithalatı yapacak Resmi ve Özel Kombinalar ile 1.sınıf kesimhaneler, Et ve Et Ürünleri İşleme Tesisleri, Yemek Fabrikalarının Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü tarafından faaliyette olduğuna dair çalışma ve üretim izin belgelerinin onaylanmış sureti ibraz edilecektir. Eğer söz konusu işletmeler adına ithalat, başka bir ithalatçı firma tarafından yapılacak ise ilave olarak buna ilişkin noter onaylı sözleşme

4- İhracatçı ülkede kesimi yapılacak hayvanlar hazır olduğunda, veteriner hekim talebi ile ilgili dilekçe (Mezbaha/Kombina, kesilecek hayvanlar ve etlerin muayenesi Bakanlığımızca görevlendirilen veteriner hekim tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır. Veteriner hekim talebi ile ilgili dilekçede kesim yapılacak ülke ve tarih bilgileri yer alacaktır.)

5- Sığır Eti Taahhütnamesi

6- Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerinin noter onaylı imza sirküleri.

7- İthalat yapacak firmaya ait Ticaret Sicil Gazetesi veya faaliyet belgesi

8- Yukarıda belirtilen hususlara uymayan kişi/kuruluşların ithalat için yaptıkları başvuru değerlendirmeye alınmayarak, kontrol belgesi verilmeyecektir.

TAAHHÜTNAME

(Sığır Eti İçin)

 

 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA

( Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü )

 

 

22 Eylül 2000 tarih ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2000/32)” ve 28 Şubat 2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/8)”, 23 Eylül 2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/48)’’ uyarınca……………………………………………… (*) den/dan ithal edeceğimiz……………………… (**) sığır eti ile ilgili olarak Kontrol Belgesi düzenlenmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ibraz ettiğimiz örnek veya proforma Veteriner Sağlık Sertifikası, Orijin Sertifikası, Tüketilebilirlik Belgesi ve her türlü diğer belgelerin ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı orijinallerini ve orijinal faturayı Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslim sırasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilgili İl, Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü veya Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne ibraz edeceğimizi; ithalat öncesi etlerin elde edileceği sığırların kesimini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı elemanları tarafından denetlenerek teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından uygun bulunan mezbahalarda ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilecek veteriner hekim kontrolünde yaptıracağımızı; ülkemiz örf ve adetlerine uygun şekilde kesilmiş etleri getireceğimizi; muayene, kontrol ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen testlerden geçmeyen etlerin getirilmeyeceğini; etlerin uygun koşullarda naklinin sağlanacağını; ithal edilen ülkeden söz konusu etlere ilişkin geri bildirim alınması durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından alınacak her türlü önlemi kabul edeceğimizi; ithal edilen etler ile ilgili olarak 5996 Sayılı ‘’Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’’ hükümlerine uyacağımızı; ithalat aşamasında yapılan muayene, kontrol ve analizler sonucunda eşyanın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağını; söz konusu belgelerin orijinallerinin ibraz edilmemesinden veya bu belgelerin orijinalleri yerine değişik belgelerin ibrazından ve/veya söz konusu kontrol ve analiz sonuçlarının uygun olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını; fiili ithalat işlemlerinden önce Bakanlıkça istenilen bütün test ve analizleri masrafları tarafımızca karşılanmak üzere yaptıracağımızı; test ve analiz sonuçları gelinceye kadar etleri tüketime sunmayacağımızı; Bakanlıkça belirlenen her türlü teknik ve sağlık şartlarına uyacağımızı bu belge ile et ithalatı ile ilgili oluşacak bütün hukuki sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. …./…./2011

İthalatçı Firma Kaşesi ve İmza Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası:

Adres:

(*)        :İthalatın Yapılacağı Ülkeyi Yazınız.

(**)      :İthal Edilecek Miktarı (kg olarak)Yazınız.

NOT    :Bu Taahhütnameden Noter tasdikli 1 Asıl 2 sureti Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ibraz edilecektir.

T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

……………. Genel Müdürlüğü/……………. İl Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ
G.T.İ.P. (*):
Madde ismi (**):
Hangi listede yer aldığı:
İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası:
İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi:
Malın kullanılacağı yer:
Malın ithal amacı (***):
Malın miktarı:
Şarj numarası (****):
Malın menşe ülkesi:
Malın yükleneceği ülke:
Malın giriş gümrüğü
Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu:
İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız. (Mal B grubunda ise, ayrıca ilgili bölümün altını çiziniz.)A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.

(*) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun belirlenmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.(**)Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(***)Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.

(****) Zirai veteriner ilaçları ile bu ilaçların imalinde kullanılacak aktif madde, hammadde ve yardımcı maddelerin ithalatında belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Dış Ticarette Standardizasyon (2011/5) sayılı Tebliğ  hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.
Firma kaşesiYetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, söz konusu maddenin, gümrük beyannamesinin tescili aşamasında, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden yapılacak kontrollerde uygun bulunması halinde, ithali uygun görülmüştür.İşbu Kontrol Belgesi, Dış Ticarette Standardizasyon (2011/5) sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde, ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.
İmza ve mühürTarih

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR FRESH, CHILLED, FROZEN MEAT(CARCASS) OF DOMESTIC BOVINE ANIMALS

EVCİL BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ ETLERİ (KARKAS) İÇİN VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI

Part I: Details of dispatched consignmentBölüm I: Yüklenen sevkiyata ait detaylar I.1. Central Competent Authority Merkezi Yetkili Otorite I.2. Certificate reference number Sertifika referans numarası
I.3. Local Competent Authority Yerel Yetkili Otorite I.5. Consignee Alıcı

Name

Adı

Address

Adres

Tel.No

I.4. Consignor Gönderen

Name

Adı

Address

Adres

Tel.No

I.6. Country of origin/Orijin Ülke ISO Code/ISO Kodu I.7. Region oforigin/Orijin Bölge

Code/Kodu

I.8 Country of destination/Varış ÜlkesiTURKEY/TÜRKİYE

ISO Code/ISO Kodu TR

I.9. Region of destination/Varış BölgesiCode/Kodu
I.10. Place of origin/ Orijin YeriName /Adı Approval number /Onay numarası Address/Adres
I.11. Place of loading / Yükleme yeri I.12. Date of departure/ Çıkış tarihi
I.13. Means of transport/ Nakliye aracıAeroplane       Ship      Railway wagon

/Uçak /Gemi /Tren vagonu

Road vehicle           Other

/Karayolu taşıtı /Diğer

Identification

/Kimlik:

Documentary references

/Doküman referansları

I.14. Entry point in Turkey/Türkiye’ye giriş noktası
I.15. Commodity code (HS code)/Malın Kodu (HS Kodu)
I.16. Quantity/Miktar
I.17. Description of commodity /Malın tanımı
I.18. Temperature of product/ Ürünün sıcaklığıAmbient                             Chilled                   Frozen

/ Oda Isısı                      / Soğutulmuş           / Dondurulmuş

I.19. Number of Packages/ Paketlerin sayısı
I.20. Identification of container/seal number/ Konteynırların tanımı/ mühür numarası: I.21. Type of packaging/ Paketleme çeşidi:
I.22. Commodities certified for /Mallar

Human consumption 

/İnsan tüketimi için onaylıdır.

I.23. For import into Turkey/Türkiye’ye ithalat için
I.24. Identification of the commodities/ Malların kimliği Species                       Nature of              Treatment           Approval number establishments              number               net

(Scientific name) commodity                 type           Abattoir    Cutting plant    Cold store          of packages          weight

/Tür (Bilimsel adı) Malın Niteliği İşlem Türü

Page 1 of 6
Part II: CertificationBölüm II: Sertifikasyon II. Health information /Sağlık bilgileri II.a. Certificate reference number/ Sertifika referans numarası
II.1.    Public Health Attestation/Halk Sağlığı BeyanıI, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant requirements of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and 999/2001 and certify that the meat of domestic bovine animals described in Part I was produced in accordance with those requirements, in particular that:

Ben, aşağıda imzası bulunan resmi veteriner hekim, 178/2002 (EC), 852/2004 (EC), 853/2004, 854/2004 (EC) ve 999/2001 (EC) Tüzüklerinin ilgili hükümlerini anladım ve Bölüm I’de tanımlanan evcil sığır cinsi hayvanların taze etlerinin bu tüzüklerin gerekliliklerine uygun olarak elde edildiğini tasdik ederim, özellikle;

 

II.1.1. the meat comes from(an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Regulation (EC) No 852/2004;

852/2004 (EC) sayılı Tüzük’e uygun HACCP prensiplerinin uygulandığı tesis(ler)den geldiğini;

II.1.2. the meat has been obtained in compliance with Section I of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;

853/2004/EC sayılı Tüzük’ün Ek III,  Bölüm I’ uygun bir şekilde elde edildiğini;

II.1.3. the meat has been found fit for human consumption following ante and post-mortem inspections carried out in accordance with Chapter II of Section I and Chapters I and IX of Section IV of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;

854/2004/EC sayılı Tüzük’ün Ek I Bölüm IV ve Kısım I ve Bölüm I, Kısım II’ye uygun olarak kesim  öncesi ve sonrası yapılan denetimler sonucunda insan tüketimi için uygun bulunduğunu;

II.1.4. (1) either [the carcass or parts of the carcass have been marked with a health mark in accordance with Chapter III of Section I of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;]

(1) or   [ the packages of meat have been marked with an identification mark in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004];

(1) ya     [ Karkaslar veya karkasların parçaları, 854/2004/EC Tüzüğünün Ek I, Bölüm I, Kısım III’e uygun olarak bir sağlık işareti ile işaretlendiler.]

(1) ya da [ Et paketleri, 853/2004/EC Tüzüğünün Ek II, Bölüm I’e uygun olarak bir tanımlama işareti ile işaretlendiler.];

 

II.1.5. the meat satisfies the relevant criteria set out in Regulation (EC) No2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs;

Taze et, gıda maddelerinde mikrobiyolojik kriterlere ilişkin 2073/2005/EC sayılı Tüzüğün ilgili gerekliliklerini karşılar.

 

II.1.6. the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled;

96/23/EC sayılı direktifin ve özellikle 29.maddesine uygun olarak sunulan kalıntı planlarının canlı hayvan ve bunların ürünlerini kapsayan garantileri karşıladığını;

II.1.7. the meat has been stored and transported in accordance with the relevant requirements of Section I and V respectively of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;

Taze et, 853/2004/EC Tüzüğünün Ek III, Bölüm I ve V’in ilgili hükümlerine uygun olarak depolandı ve taşındı.

II.1.8. with regard to bovine spongiform encephalopathy(BSE);/  sığırların süngerimsi beyin hastalığı ile ilgili olarak;

(1) either/ ya II.1.8.1. for imports from a country or region with a negligible BSE risk status as classified

by  OIE./ OIE’de belirlendiği gibi “İhmal Edilebilir” risk statüsünde olan ülke/

bölgelerden yapılacak olan ithalatlarda;

(a) the animals from which the bovine meat was derived were born, continuously

reared and slaughtered in a country with negligible BSE risk(5)/ Etlerin elde edildiği

hayvanlar, “ihmal edilebilir” risk statüsünde(5) yer alan ülkelerde doğmuş, sürekli

bu ülkede büyümüş ve kesilmişlerdir.

Page 2 of 6

(b) the animals from which the meat was derived selected for export were                                   born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal

and greaves derived from ruminants was effectively enforced./ Etin elde edildiği hayvanlar et-kemik unu ve greaves ile ruminant beslenmesinin yasaklandığı ve yasaklamanın etkili bir şekilde uygulandığı tarihten sonra doğmuştur.

 

(1) or/ ya da II.1.8.2. for imports from a country or region with a controlled BSE risk status as classified

by  OIE./ OIE’de belirlendiği gibi “Kontrol Edilebilir” risk statüsünde olan ülke/

bölgelerden yapılacak olan ithalatlarda;

 

(a)the animals from which the bovine meat was derived were born, continuously reared and slaughtered in a country with controlled BSE risk(6)/ Etlerin elde edildiği hayvanlar, “kontrol edilebilir” risk statüsünde(6) yer alan ülkelerde doğmuş, sürekli bu ülkede büyümüş ve kesilmişlerdir.

(b) the animals from which the bovine meat was derived have not been slaughtered after stunning by means of gas injected into the cranial cavity or killed by the same method or slaughtered by laceration after stunning of central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity;

Sığır etinin elde edildiği hayvanlar kafatası kavitesine gaz enjekte edilmek suretiyle sersemletildikten sonra kesilmemişlerdir veya aynı yöntemle öldürülmemişlerdir veya kafatası kavitesine çubuk benzeri bir aleti uzatmak suretiyle merkezi sinir dokularını sersemlettikten sonra parçalayarak kesilmemişlerdir.

(c) the animals from which the meat was derived selected for export were born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants was effectively enforced./ Etin elde edildiği hayvanlar et-kemik unu ve greaves ile ruminant beslenmesinin  yasaklandığı ve yasaklamanın etkili bir şekilde uygulandığı tarihten sonra doğmuştur.

(d), the carcasses, half carcasses or half carcasses which cut into no more than three wholesale cuts, and quarters derived from animals younger than 30 months old contain no specified risk material other than the vertebral column, including dorsal ganglia.(3)(4)/ 30 aylıktan küçük olmak üzere, etlerin elde edildiği hayvanların, karkasları, yarım karkasları veya üç parçadan fazla kesilmemiş yarım karkasları ve çeyrek gövdeleri, dorsal kök ganglia’ları da dahil olmak üzere omurgadan başka spesifik risk materyalleri içermemektedir.(3)(4)

 

II.1.9. Animals selected for export are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin.

İhraç edilmek için seçilen hayvanlar, orijin sürü ve anneye ulaşmayı sağlayacak kalıcı kayıt sistemiyle tanımlanmıştır.

 

II.1.10. The meat to be exported is identified individual identification system of the animals slaughtered./ İhraç edilecek etler, etlerin elde edildiği hayvanların bireysel numaraları ile tanımlanacaktır.

 

II.1.11. The animal which meat is derived from are subjected to BSE test and the results found negative./ Etlerin elde edildiği hayvanlar, kesimden sonra BSE yönünden taramaya tabi tutuldular ve sonuçlar negatif bulundu.

 

II.2.    Animal Health Attestation/ Hayvan Sağlığı Beyanı

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described in Part I:

Ben, aşağıda imzası bulunan resmi veteriner hekim olarak onaylarım ki, Bölüm I’de tanımlanan taze et:

II.2.1. has been obtained in the territory/ies with code: …………………….(2) which, at the date of issuing

this certificate:

…………………… (2) kodlu toprak(lar)da elde edilmiştir, bu sertifikanın düzenlendiği tarihte söz

konusu topraklar:

(a) has been free for 12 months from rinderpest foot-and-mouth disease, rift valley fever

sığır vebası, şap hastalığı, rift valley hastalıklarından 12 aydır aridir.

Page 3 of 6

II.2.2 (1) either /ya [has been obtained from animals that have remained in the territory described under point II.2.1. since birth./ Etlerin elde edildiği hayvanlar doğduklarından beri Madde II.2.1’de tanımlanan topraklarda kalmışlardır;]

 

(1) or/ ya da[has been obtained from animals that have been introduced into the territory described point II.2.1, from ……………………….(name of the country) , that was authorized for importation of this meat into Turkey/ Etlerin elde edildiği hayvanlar madde II.2.1’de tanımlanan topraklara, Türkiye’ye etin ithalatı için  izinli olan ……………………….(ülke ismi) ‘den/dan giriş yapmıştır ]

II.2.3 has been obtained from animals coming from holdings in which/ Etlerin elde edildiği hayvanların

geldiği işletmeler:

 

(a) there is no official restriction for animal health reasons and where, in these holdings and in the holding situated in their vicinity within 25 km, there has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous 12 months,

işletmelerde hayvan hastalıkları sebebiyle resmi kısıtlama bulunmamaktadır. İşletmelerin içinde ve 25 km civarında son 12 ay içinde herhangi bir şap hastalığı ya da sığır vebası vakası/salgını görülmemiştir.

(b) they have remained for at least 40 days before direct dispatch to the slaughterhouse;

İşletmelerde doğrudan kesimhaneye sevklerinden en az 40 gün öncesinden itibaren kalmışlardır.

 

(c) animals are identified and registered in the national System of Identification and Certification of Origin for bovine animals;

Sığır cinsi hayvanlar için olan orijin sertifikasyonu ve kimliklendirme ulusal sisteminde kayıtlı ve tanımlanmış hayvanlardır.

II.2.4 has been obtained from animals which:

Etlerin elde edildiği hayvanlar:

(a) have been transported from their holdings in vehicles, cleaned and disinfected before loading, to an approved slaughterhouse without contact with other animals which did not comply with the conditions referred to in point II.2.1, II.2.2 and II.2.3.

işletmelerinden onaylı kesimhaneye, yüklemeden önce temizlenmiş, dezenfekte edilmiş araçlarla, Madde II.2.1, II.2.2. ve II.2.3’te belirtilen şartları karşılamayan hayvanlarla temas etmeden nakledilmişlerdir.

(b) at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health inspection during the 24 hours before slaughter and, in particular, have shown no evidence of the disease referred to in point II.2.1,

kesimhanede, kesim öncesi 24 saat içinde ante-mortem sağlık muayenesinden geçmiştir, özellikle Madde II.2.1.’de belirtilen hastalıklara karşı herhangi bir bulgu göstermemişlerdir.

 

(c)have been slaughtered on ………………(dd/mm/yyyy) or between ………………(dd/mm/yyyy) and ………………(dd/mm/yyyy)

…………….(gg/aa/yyyy) tarihinde kesilmiştir ya da …………….(gg/aa/yyyy) ile …………………….(gg/aa/yyyy) tarihleri arasında kesilmiştir.

 

 

(d) [ at the slaughterhouse have been kept prior to slaughter completely separate from animals the meat of which is not intended for Turkey]

[/kesim öncesi, kesimhanede,  Türkiye için amaçlanmayan etlerin elde edileceği hayvanlardan tamamen ayrılmış olarak tutulmuşlardır.]

II.2.5. has been obtained in an establishment around which, within a radius of 10 km, there has been no

case/outbreak of the diseases referred to in point II.2.1. during the previous 30 days.

30 gün öncesinden itibaren, bulunduğu 10 km yarı çaplı alan içinde, Madde II.2.1.de belirtilen hastalıklara ait herhangi bir vaka/salgın görülmeyen bir işletmeden elde edilmişlerdir.

 

II.2.6. has been obtained and prepared without contact with other meats not complying with the conditions

required in this certificate;/ bu sertifikada belirtilen şartları taşımayan etlerle herhangi bir temas

olmadan hazırlanmış ve elde edilmiştir.

 

 

Part I/ Bölüm I

_         Box reference I.10: Place of origin: name and address of dispatch establishment./Madde I.I0: Orijin yeri: sevkiyatın bulunduğu işletmenin adı ve adresi

Page 4 of 6


_         Box reference I.13: Registration number (railway wagons or container and Lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the entry point into the Turkey. / Madde I.13: Kayıt numarası (tren vagonları veya konteynır ve kamyonlar), uçuş numarası (uçak) veya isim (gemi) girilmelidir. Boşaltma ve geri yükleme durumunda, gönderen bu durumu Türkiye’ye giriş noktasına bildirmelidir.

 

_         Box reference I.15: Use the appropriate HS code: 02.01, 02.02./ Madde I.15: Kullanılması uygun olan HS kodları: 02.01, 02.02.

 

_         Box reference I.16: Indicate total gross weight and total net weight./Madde I.16: Toplam brüt ağırlık ve toplam net ağırlık belirtilecek.

 

_         Box reference I.20: For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) must be included. / Madde I.20: Konteynırlar ve kutular için,  konteynırın numarası ve mühürün numarası (eğer varsa) belirtilecektir.

 

 

_         Box reference I.24: Nature of commodity: Indicate ‘carcass-whole’, ‘carcass-side’, ‘carcass-quarters’ or ‘cuts’ / Madde I.24: sevkıyatın niteliği “bütün-karkas”, “yarım-karkas”, “çeyrek-karkas” ve “parçalar” şeklinde belirtilecektir.

 

_         Box reference I.24: Treatment type: If appropriate, indicate ‘de-boned’; ‘bone in’ and/or ‘matured’ .It frozen, indicate the date freezing (mm/yy) of the cuts../ Madde I.24: Gördüğü işlem tipi: Eğer uygunsa, “kemiği ayrılmış”; “kemikli” ve/veya “olgunlaştırılmış” olarak belirtilecektir. Dondurulmuş olan sevkıyat için parçaların dondurulma tarihini (aa/yy) olarak belirtiniz.

Part II/ Bölüm II

 

(1)     Keep as appropriate. / Uygun şekilde saklayın.

 

(2)      Insert the name of exporting country with code./İhracatçı ülkenin ismini kodu ile birlikte girin.

 

(3)      The number of bovine carcasses or wholesale cuts of carcasses, from which the vertebral column is removed as well as the number where vertebral column is not removed must be added to Veterinary Health Certificate as a statement. / Vertebral kolonu ayrılmış ve ayrılmamış sığır karkası veya karkasın tüm parçaların sayısı sertifikaya beyan olarak eklenecektir.

 

(4)      The carcasses has to be identified with identification of slaughtered animal, name and approval number of slaughterhouse, name and approval number of cutting plant etc. /Karkaslar, kesilen hayvanın kimlik bilgileri, kesimhane adı ve onay numarası, parçalama tesisi adı ve onay numarası vs. gibi bilgileri içerecek şekilde tanımlanmalıdır.

 

(5)            Only if the animals were born and continously reared in a country categorised in accordance with OIE classification as a country posing a negligible BSE risk./ Yalnızca, OIE sınıflandırmasına göre “ihmal edilebilir” ülke olarak kategorize edilen ülkelerde doğmuş ve devamlı olarak burada yetiştirilmiştir.

 

(6)            Only if the animals were born and continously reared in a country categorised in accordance with OIE classification as a country posing a controlled BSE risk./ Yalnızca, OIE sınıflandırmasına göre “kontrol edilebilir” ülke olarak kategorize edilen ülkelerde doğmuş ve devamlı olarak burada yetiştirilmiştir.

 

(7)             The signature and the stamp must be in a colour different to that of the  printing. / İmza ve mühürün rengi baskı renginden farklı olmalıdır.

 

* Specified Risk Material/ Spesifik risk materyalleri

 

Distal ileums including tonsils and mesentery of animals of all ages./Her yaştaki sığır cinsi       hayvanların tonsil ve mezenterleri de dahil olmak üzere distal ileum’u,

the skull excluding the mandible and including the brain and eyes, and the spinal cord of animals aged over 12 months;/12 aylık yaş üzeri hayvanların çene hariç fakat gözler ve beyin dahil kafatasları ve spinal kordları,

Page 5 of 6
Page 5 of 6

the vertebral column excluding the vertebrae of the tail, the spinous and transverse processes of     the cervical, thoracic and lumbar vertebrae and the median sacral crest and wings of the sacrum, but including the dorsal root ganglia, of animals aged over 30 months; and / 30 aylık yaş üstü hayvanların kuyruk vertebraları hariç,  servikal, torasik ve lumbar vertebraların sivri ve transvers çıkıntıları ile sacrumun median sakral sırtı ve kanatları hariç,  dorsal kök ganglia ise dahil olmak üzere vertebral kolonu,

 

Official veterinarian/Resmi veteriner hekimin

Name (in capital letters):                                                       Qualification and title:

/Adı (büyük harflerle):                                                           /Yetki ve unvan:

Date:                                                                                       Signature(7)

/Tarih:                                                                                     /İmza

Stamp(7)

Mühür:

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

REKLAMLAR
  • YORUM
2020-01-14 14:08:06
Koyunlarda Kızgınlık ve Döl Verimi - Türk Besi: […] ilk belirtileri görüldükten 24 – 36 saat sonra ovulasyon
2020-01-09 15:13:14
Sığırların Beslenmesinde Silaj Kullanımı - Türk Besi: […] sonrası ilk aylarda buzağıların rumenleri işlevsel hale geçmediğinden, lifli
2020-01-02 10:35:36
2019-12-18 11:25:19
Kist Hidatik Hastalığı ve Korunma Yolları - Türk Besi: […] insan hem de hayvan sağlığını tehdit eden ve büyük
2019-12-16 14:14:05
İtalyan Çimi (Yıllık Çim) Yetiştiriciliği - Yetiştirici Rehberi: […] çimi, daha ziyade kuru ot ve silaj olarak değerlendirilir.
2019-12-11 14:41:12
2019-12-01 09:59:53
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Kene Mücadelesi - Türk Besi: […] Sığırlarda Sun’i Tohumlama ve Faydaları Bıldırcın Yetiştiriciliği ve
2019-11-27 22:05:57
2019-11-22 08:51:43
2019-10-23 16:57:51
Facebookta bizi bulun