kupe sorgulama
?>

Koyun Keçi Tanımlama Yönetm.

Paylaş
 

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ


Yetki Kanunu: 3285, 4631

Yayımlandığı R.Gazete: 10.02.2009-27137

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete : 26.12.2009-27444

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan hareketlerinin ve hayvan hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağlamak, ülke veya bölgesel eradikasyon programlarının etkin yürütülmesini desteklemek, ilgili birimlerce gerekli sağlık, ıslah, istatistik ve destekleme ödemeleri kayıtlarının daha düzenli tutulması ve değerlendirilmesi amacıyla hayvancılık işletmelerinin belirlenmesi, tescili ile bu işletmelerde bulunan koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, kayıt altına alınması ve hayvan hareketlerinin takibiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; her yaş grubunda bulunan koyun ve keçi türü hayvanların bireysel olarak tanımlanmasını, tanımlamada kullanılacak yöntemi, malzeme tipi ve özelliklerini, numaralama sistemine dair teknik özellikleri, tanımlanan hayvanlar ile bunların bulundukları işletmelerin ve hayvan sahiplerinin kayıt altına alınmasını, bilgisayar destekli veri tabanının kurulması ve işletilmesini, tanımlanan hayvanlar ve bunların barındırıldığı işletmelerle ilgili bilgi ve verilerin değişimini, sistem içerisinde söz konusu hayvanların hareketlerinin takip ve kontrolünün sağlanması için nakil belgesi düzenlenmesini, sürü sağlığına ilişkin bilgiler ile destekleme ödemeleriyle ilgili bilgilerin kaydedilmesini, tanımlanan hayvanlar ve işletmelerin kontrol ve denetimleri ile bu konularla ilgili diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu hükümlerine dayanılarak,

b) 21/2004 sayılı “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Kimliklendirilmesi ve Kayıtları Konusunda Sistem Kurulması” ile ilgili Avrupa Birliği Konsey Tüzüğünün ilgili hükümlerine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Denetçi: Bu Yönetmeliğin sekizinci bölümünde belirtilen kontrolleri yapmak üzere Yetkili Merkezî Ünite veya Taşra Ünitesi tarafından görevlendirilen resmî veteriner hekimleri veya diğer resmî deneticileri,

c) Hayvan sahibi: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan işletmeler ile bu işletmelerdeki hayvanlardan sorumlu ve bunların yasal sahibi olan gerçek veya tüzel kişileri veya bunlara ait hayvanların geçici veya daimi olarak sorumluluğu ile sevk ve idarelerini üstlenen temsilcilerini,

ç) İşletme: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan hayvanların, veteriner klinik ve poliklinikleri dışındaki, devamlı veya geçici olarak barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş, mera, yayla veya etrafı çevrili bir alan durumundaki yerleri,

d) Koyun ve keçi türü hayvan: Et, süt, yapağı üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen her yaştaki koyun ve keçileri,

e) Nakil belgesi: Hayvan sahibi veya hayvan pazarı yetkilisi tarafından düzenlenen ve Ek-5’te örneği verilen belgeyi,

f) Resmî veteriner hekim: 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan hükûmet veteriner hekimlerini,

g) Taşra ünitesi: Bakanlık il müdürlükleri ve ilçe müdürlüklerini,

ğ) Yetkili Merkezî Ünite: Bakanlığın veteriner hekimliği hizmetlerinden ve bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler

Yetki ve sorumluluk

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesindeki koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, işletmede kayıt altına alınması ve işletmelerin tescili ile ilgili tüm diğer işlemlerin yürütülmesinden Bakanlık yetkili ve sorumludur. Gerektiğinde bu yetkinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığın kontrol ve denetimi altında olmak şartı ile ilgili kurum kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

Yetkili Merkezî Ünitenin görev ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Yetkili Merkezî Ünite, hayvan hareketleri ve sağlığına yönelik bilgisayar destekli veri tabanının oluşturulması, taşra üniteleri arasında bilgi akışının sağlanması, taşra üniteleri ile yetki verilen ilgili kurum veya kuruluşların çalışmalarının kontrolü, denetimi ile merkezî veri tabanının işletilmesi, geliştirilmesi ve işlemlerin uygulanması ile yetkili, görevli ve sorumludur.

Taşra ünitesinin görev ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Taşra ünitesi, kendi yetki, görev ve sorumluluk sahasında bulunan koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpelerinin, 44 üncü ve 45 inci maddelerde belirtilen şartlara uygunluğunu onaylamak, hayvanları bireysel olarak tanımlamada kullanılacak kulak küpe numaralarını işletmelere tahsis etmek, il içi işletme numaralarının işletmelere tahsisini sağlamak, tanımlanan ve kayıt altına alınan hayvanlar ile bunların bulundukları işletmeleri tescil etmek, 38 inci maddede belirtilen bilgileri bilgisayar destekli veri tabanına kaydetmek, hayvan sahiplerinin işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanlar için kayıt tutmalarını sağlamak, tanımlanan ve tescil edilen hayvanlar ile işletmelerin kontrol ve denetimlerini sağlamak, kontrollere ilişkin raporları hazırlamak, bu Yönetmelik hükümlerini ihlal eden hayvan sahipleri için yaptırımlar uygulamak ve bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümlerini uygulama konularında yetkili, görevli ve sorumludur.

Hayvan sahibinin sorumluluk ve yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Hayvan sahibi, işletme veya işletmelerinin tescil ettirilmesini ve tescil edilen işletme veya işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanmalarını sağlamak, doğum, ölüm, zorunlu kesimleri ile işletmelerine ve işletmelerinden olacak tüm koyun ve keçi türü hayvan hareketleri ile ilgili kayıtları tutmak ve bunları ilgili taşra ünitesine bildirmek, işletme veya işletmelerinin kontrolünde ve tutulan işletme kayıtlarının incelenmesinde denetçilere yardımcı olmak, işletme veya işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması ve tescili ile ilgili masrafları karşılamak, kendisi ve işletmesi hakkındaki değişiklikleri otuz gün içinde, işletmesinde doğan, ölen, zorunlu/zatî ihtiyaç için kesilen, işletmesine gelen koyun ve keçi türü hayvanların bilgilerini yedi gün içinde taşra ünitesine bildirmek ve bu Yönetmeliğin hayvan sahipleriyle ilgili diğer hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ile sorumlu ve yükümlüdür.

(2) Kayıtlar, Yetkili Merkezî Ünite tarafından belirlenen şekilde, yazılı veya bilgisayar veri tabanında en az üç yıl muhafaza edilir.

Mezbaha ve kombina yetkililerinin sorumluluk ve yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Mezbaha veya kombinaların yetkilileri, mezbaha veya kombinalarına kesim için getirilen koyun ve keçi türü hayvanların bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanıp, tanımlanmadıklarını ve yanlarında nakil belgelerinin bulunup, bulunmadığını kontrol etmek, bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmamış veya nakil belgesi bulunmayan ya da nakil belgelerinde yanlış bilgileri bulunan koyun ve keçi türü hayvanların kesimlerine izin vermemek, mezbaha veya kombinalarında kesimleri sağlanan koyun ve keçi türü hayvanların nakil belgelerini en az üç yıl süre ile muhafaza etmek, kesimleri sağlanan koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerini biriktirerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince bulundukları yerin taşra ünitesinin kontrolünde imhalarını sağlamak ve bu Yönetmeliğin kendileri ile ilgili diğer hükümlerini yerine getirmekle sorumlu ve yükümlüdürler.

Hayvan pazarları yetkililerinin sorumluluk ve yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Hayvan pazarları yetkilileri, kurumlarına satış için getirilen koyun ve keçi türü hayvanların bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanıp, tanımlanmadıklarını ve yanlarında nakil belgelerinin bulunup, bulunmadığını kontrol etmek, bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmamış veya belgesi bulunmayan ya da nakil belgelerinde yanlış bilgileri bulunan koyun ve keçi türü hayvanların pazarlarına girişlerine izin vermemek, pazara girişlerine izin verilen hayvanların nakil belgelerini hayvan sahiplerinden teslim almak, satışı olan veya olmayan hayvanlar için nakil belgesi düzenlemek, hayvan sahiplerine teslim etmek ve bu Yönetmeliğin kendileri ile ilgili diğer hükümlerini yerine getirmekle sorumlu ve yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması ve Tescil Sistemi

Sistemin unsurları

MADDE 11 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur.

a) Hayvanların tanımlanması için kulak küpeleri.

b) İşletmelerde tutulan kayıtlar.

c) Nakil belgeleri.

ç) Bilgisayar destekli veri tabanı.

Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması ve müracaat

MADDE 12 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanlara kulak küpesi takma işlemi, doğumdan itibaren en geç altı ay içinde veya hayvanın doğduğu işletmeyi terk etmesinden önce, ikinci ve üçüncü fıkralara uygun olarak gerçekleştirilir. Göçerler veya mera hayvancılığı için bu süre taşra ünitesine bildirimde bulunulması hâlinde dokuz aya kadar uzatılabilir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra doğan hiçbir koyun ve keçi türü hayvan bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmaksızın bulunduğu işletmeden nakledilemez.

(2) Koyun ve keçi türü hayvanlar, hayvan sahiplerinin Ek-4’te belirtilen formla müracaatları üzerine, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde il düzeyindeki taşra ünitesince onaylanmış kulak küpeleri ile tanımlanır.

(3) Hayvanların her iki kulağına da kulak küpesi takılır. Her iki kulak küpesi de koyun ve keçi türü hayvanın bireysel olarak tanımlanmasını sağlayacak aynı özgün tanımlama kodunu taşır.

Kulak küpelerinin işletmelere tahsisi

MADDE 13 – (1) Üzerinde bireysel tanımlama numaraları bulunan kulak küpeleri, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde il düzeyindeki ilgili taşra ünitesi tarafından kendi görev, yetki ve sorumluluk sahasındaki işletmelere tahsis edilecek, koyun ve keçi türü hayvanlara uygulanır.

Kulak küpelerinin sökülmesi veya değiştirilmesi

MADDE 14 – (1) Kulak küpeleri, Yetkili Merkezî Ünite veya ilgili taşra ünitesinin izni olmaksızın hiçbir surette sökülmez veya değiştirilmez.

Kayıp kulak küpeleri

MADDE 15 – (1) Hayvan sahibi, tanımlanan bir koyun veya keçi türü hayvanın kulak küpelerinden birinin ya da ikisinin de düştüğünü veya üzerlerindeki bilgilerin silindiğini tespit ederse, otuz gün içinde ilgili taşra ünitesine müracaat eder. Kaybolan ya da silinen kulak küpesinin yerine aynı bireysel numarayı içeren yenisi takılır. Aynı bireysel numarayı içeren yeni kulak küpelerine, kaçıncı kez basıldığını belirten yenileme numarası da işaretlenir.

(2) Avrupa Birliğine üye ülkelerden ithal edilen koyun veya keçi türü hayvanların düşen ya da silinen kulak küpesi, ihracatçı ülke tarafından verilen orijinal bireysel tanımlama numarasını muhafaza eden ancak Bakanlığın logosunu taşıyan yenisiyle değiştirilir.

(3) Bakanlık tarafından alımı ve dağıtımı yapılan kulak küpelerinin düşmesi, kaybolması ya da değiştirilmesiyle ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Kulak küpesi numarasının belgelerde belirtilmesi

MADDE 16 – (1) Tanımlanan koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri üzerinde bulunan bireysel numaraları; koyun ve keçi türü hayvanlarla ilgili olarak hazırlanan hayvan sigortaları, hayvan sağlığı ve hayvancılıkla ilgili olarak laboratuvar için numune alınması ve gönderilmesi ile ilgili belgeler, laboratuvar analizleriyle ilgili belgeler ve analiz raporları, yurtiçi hayvan sevkleri için düzenlenenler dâhil hayvancılıkla ilgili her türlü veteriner sağlık raporları, hayvanların sevklerinde düzenlenen nakil belgeleri, hayvan alış ve satışları ile ilgili proforma faturalar, her türlü hayvan sertifikaları, hayvanlardan elde edilen hayvan maddeleriyle ilgili her türlü belgeler ile koyun ve keçi türü hayvanlar ve hayvancılıkla ilgili olarak tanzim edilen diğer belgeler de belirtilir.

Nakil belgesi ve koyun ve keçi türü hayvanların yer değiştirmesi

MADDE 17 – (1) Tanımlanan koyun ve keçi türü hayvanların her bir işletme değiştirmesinde Ek-5’te belirtilen asgari bilgileri içerecek şekilde nakil belgesi düzenlenir ve hayvanların beraberinde bulundurulur.

(2) Varış işletmesindeki hayvan sahipleri, nakil belgelerini nakil tarihinden itibaren en az üç yıl boyunca saklar. Bu belgeler taşra ünitesi tarafından talep edilmesi hâlinde hayvan sahibi tarafından ibraz edilir.

Ölüm hâli

MADDE 18 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanların ölümleri hâlinde, ölen hayvanlar bulundukları işletmenin işletme defterine/formuna hayvan sahibi tarafından kaydedilir ve otuz gün içinde bağlı bulunduğu taşra ünitesine Ek-6’da belirtilen formla bildirilir.

Zorunlu hâllerde veya zatî ihtiyaç için kesim

MADDE 19 – (1) Zorunlu hâllerde veya zatî ihtiyaç için işletmelerde kesilen koyun ve keçi türü hayvanların karkasları eğer mezbaha veya kombinaya gönderilmeyecek ise işletmede kesilen hayvanlara ait bilgiler hayvan sahipleri tarafından işletme defterine/formuna kaydedilir ve Ek-6’da belirtilen form doldurularak hayvanların kesimini takip eden otuz gün içinde ilgili taşra ünitesine bildirilir.

(2) İşletmede zorunlu olarak kesilen koyun ve keçi türü hayvanlara ait karkaslar mezbaha veya kombinaya gönderilecek ise hayvan sahibi tarafından sadece Ek-6’da belirtilen form doldurularak, form üzerinde hayvanların zorunlu kesim tarihi, nedeni ve mezbahaya gönderilme tarihi belirtilerek kesilen hayvanlara ait karkaslarla beraber mezbaha veya kombinaya teslim edilir ve bu formlar mezbaha veya kombina yetkilileri tarafından en az üç yıl muhafaza edilir.

Koyun ve keçi türü hayvanın kaybolması veya çalınması

MADDE 20 – (1) İşletmesinde bulunan koyun ve keçi türü hayvan kaybolur veya çalınır ise, hayvan sahibi tarafından yedi gün içinde durum ilgili taşra ünitesine bildirilir ve işletme defterine/formuna kaydedilir.

İşletme kayıt defteri/formu

MADDE 21 – (1) Tescil edilen işletmelerdeki koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan sahipleri tarafından Ek-7’de belirtilen şekilde işletme kayıt defteri/formu tutulur.

(2) İşletme kayıt defteri/formu tanımlanan ve tescil edilen her bir işletmeye taşra ünitesi tarafından Ek-7’de belirtilen şekilde düzenlenerek hayvan sahibine teslim edilir. İşletmeye ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu, elle yazılı formda veya bilgisayar ortamında tutulur, en az üç yıl saklanır ve taşra ünitesi tarafından talep edilmesi hâlinde hayvan sahibi tarafından ibraz edilir.

İşletme kayıt defterinin/formunun tutulması

MADDE 22 – (1) Hayvan sahibi, işletmesinden başka yerlere veya başka yerlerden işletmesine gerçekleşen koyun ve keçi türü hayvan hareketlerini, doğum, zorunlu veya zatî ihtiyaç için kesim ve ölümleri işletme kayıt defterine/formuna kaydeder ve işletmesine gelen, doğan, ölen ve kesilen hayvanları, olayları olayın oluşunu takip eden yedi gün içinde bağlı bulunduğu taşra ünitesine bildirir.

İşletme kayıt defteri/formu ve nakil belgelerinin kaybolması, çalınması veya imha edilmesi

MADDE 23 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanlara ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu veya nakil belgeleri kaybolmuş, çalınmış veya imha edilmiş ise, hayvan sahipleri ondört gün içinde durumu yazılı olarak ilgili taşra ünitesine bildirir. Taşra ünitesi, hayvan sahibinin talebi hâlinde, veri tabanındaki kayıtları inceler ve uygun bulunması durumunda bu tür işletmeler için yeniden işletme kayıt defteri/formu verir.

Denetim ve kontroller

MADDE 24 – (1) İşletmeler ile koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması ve tesciline ilişkin kontrolleri ile mezbaha/kombina, hayvan pazarı/borsası, kurban kesim yerleri ve sınır kontrol noktalarının bu Yönetmelik çerçevesindeki kontrolleri Yetkili Merkezî Ünite veya ilgili taşra ünitelerince yapılır.

Masraflar

MADDE 25 – (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unsurlara ilişkin masraflar hayvan sahipleri tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İthalat ve İhracat

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden ithalat

MADDE 26 – (1) Avrupa Birliğine üye ülkeler dışındaki ülkelerden ilgili millî mevzuata göre kontrollere tabi tutularak ithal edilen canlı koyun ve keçi türü hayvanlar söz konusu kontrolleri ve karantina süresinin bitişini takip eden ondört gün içinde varış işletmesinde ve işletmeyi terk etmeden önce bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kulak küpeleri ile tanımlanır.

(2) Avrupa Birliğine üye ülkeler dışındaki ülkelerden koyun ve keçi türü hayvanların ithalatında, hayvanlar ihracatçı ülke tarafından tanımlanmış iseler, ihracatçı ülke tarafından yapılan orijinal tanımlama varış işletmesinde tahsis edilen tanımlama numarası ile beraber 36 ncı maddede belirtilen bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilir.

(3) İthal edilen hayvanların gideceği işletme bir mezbaha veya kombina ise ve hayvanlar birinci fıkrada belirtilen kontroller sonrasında beş gün içinde kesilmeleri durumunda tanımlanmaz.

Avrupa Birliğine üye ülkelerden ithalat

MADDE 27 – (1) Avrupa Birliğine üye ülkelerden ithal edilen koyun ve keçi türü hayvanların, orijinal kulak küpeleri muhafaza edilir ve bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilir.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelere ihraç

MADDE 28 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanların Avrupa Birliğine üye ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilmeleri durumunda, hayvanlara ait nakil belgelerinin bir nüshası ihracatçı tarafından ihraç yapılacak gümrük kapısının bulunduğu ildeki taşra ünitesine teslim edilir. Hareket belgelerinde belirtilen hayvanların kayıtlarının veri tabanından düşümü teslim edilen taşra ünitesi tarafından yapılır.

Avrupa Birliğine üye ülkelere ihraç

MADDE 29 – (1) Koyun ve keçi türü canlı hayvanların Avrupa Birliğine üye ülkelere ihracı durumunda, sevk edilecek hayvanlara ait nakil belgelerinin bir nüshası ihracatçı tarafından ihraç yapılacak gümrük kapısının bulunduğu ildeki taşra ünitesine teslim edilir. Nakil belgelerindeki bu hayvanların kayıtlarının veri tabanından düşümü, teslim edilen taşra ünitesi tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşletmelerin Tanımlanması ve Tescili

Tescil

MADDE 30 – (1) Bünyesinde koyun ve keçi türü hayvan bulunduran tüm işletmeler tanımlanır ve tescil edilir.

Taşra ünitesine müracaat

MADDE 31 – (1) İşletmelerin tanımlanması ve tescili için Ek-2’de yer alan form hayvan sahibi tarafından doldurularak, işletmenin bulunduğu yerdeki taşra ünitesine müracaat edilir.

İşletmelerin tanımlanması

MADDE 32 – (1) İşletmeler, 34 üncü maddeye göre her il için ilgili il düzeyindeki taşra ünitesince tahsis edilecek il içi işletme tanımlama numarası ile tanımlanır.

İşletme tanımlama numarası

MADDE 33 – (1) 31 inci maddede belirtilen müracaat üzerine her bir işletme için özgün bir işletme tanımlama numarası tahsis edilir. Aynı hayvan sahibine ait birden fazla işletme bulunması durumunda, hayvan sahibinin her bir işletmesi için ayrı bir özgün işletme tanımlama numarası tahsis edilir.

İşletme tanımlama numaraları

MADDE 34 – (1) İşletme tanımlama numaraları aşağıda belirtilen şekilde tahsis ve kayıt edilir.

a) İşletme tanımlama numarası, 43 üncü maddede belirtilen iki haneli ülke kodu ve iki haneli il trafik kodundan sonra verilecek en fazla on haneli bir sayıdan oluşur.

b) İşletme tanımlama numarası, bilgisayar destekli veri tabanına, hareket belgelerine ve 35 inci maddede belirtilen hayvan sahibi kartına ve işletme tanımlanması ve tescil müracaat formuna kaydedilir.

İşletmelerin tescili ve hayvan sahibi kartı

MADDE 35 – (1) İşletmenin yerleşik bulunduğu yerdeki taşra ünitesi tarafından müracaatı uygun bulunarak değerlendirilen ve işletme veya işletmeleri tanımlanan hayvan sahibi için hayvanları ve işletmeleri ile ilgili işlemlerini kolaylaştırmak için Ek-3’te yer alan hayvan sahibi kimlik kartı düzenlenerek, işletme kayıt defteri/formuyla birlikte hayvan sahibine teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Veri Tabanı

Bilgisayar destekli veri tabanı

MADDE 36 – (1) Yetkili Merkezî Ünite tarafından 38 inci madde hükümlerine uygun olarak bilgisayar destekli işlevsel bir veri tabanı kurulur. Bu Yönetmelik gereği talep edilen tüm bilgiler söz konusu bilgisayar destekli veri tabanında saklanır.

Diğer veri tabanları ile uyumluluk

MADDE 37 – (1) Veri tabanı, ilgili diğer ulusal veri tabanları ile uyumlu ve bunlarla bilgi değişimine uygun olacak şekilde tutulur.

Veri tabanında bulunması gereken bilgiler

MADDE 38 – (1) Bilgisayar destekli veri tabanında asgari aşağıdaki bilgiler bulunur.

a) Hayvanların bulunduğu işletmelerin kayıtları ve her bir işletme için;

1) Ülke kodu ve iki haneli il trafik kodu ayrı olmak üzere en fazla on haneden oluşan bir işletme tanımlama numarası,

2) İşletmenin ait olduğu veya kanuni olarak işletmeden sorumlu hayvan sahibinin adı, T.C. kimlik numarası, işletmenin adresi, coğrafî koordinatları ve varsa telefon/faks numarası,

3) İşletmenin üretim tipi,

4) Hayvanların bireysel numarası,

5) Hayvanların türleri ve ırkı,

6) İşletmede bulunan hayvanların mevcudu.

b) Hayvanların hareket bilgileri;

1) Hareket eden hayvan bilgisi ve sayısı,

2) Hayvanların ayrıldığı işletme numarası,

3) Hareket başlangıç tarihi,

4) Hayvanların gideceği işletme numarası,

5) Varış tarihi.

c) Hayvan sağlığı bilgileri.

Veri tabanına kayıt

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanmayan hiçbir koyun ve keçi türü hayvan veri tabanına kaydedilmez.

Veri tabanında bilgi erişimi

MADDE 40 – (1) Bakanlık, ilgili millî mevzuatların hükümleri çerçevesinde bilgi gizliliğinin ve korunmasının sağlanması şartıyla Bakanlık tarafından tanınan üretici ve tüketici örgütleri dâhil ilgili tarafların da bu bilgilere erişimlerini sağlamak için gerekli önlemleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kulak Küpelerine İlişkin Hususlar

Kulak küpeleri

MADDE 41 – (1) Bireysel olarak tanımlanacak koyun ve keçi türü hayvanlar, Bakanlık tarafından belirlenen özelliklere sahip plastik kulak küpeleriyle tanımlanır.

Kulak küpelerinde bulunması gereken karakterler

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereği koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpelerinin üzerinde asgari aşağıda belirtilen hususlar bulunur.

a) Kulak küpeleri, Ek-1’de belirtilen Bakanlığın logosunu ihtiva eder.

b) Koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri üzerindeki bireysel hayvan tanımlama numarası en fazla on üç karakterden oluşur. Bu karakterlerden;

1) İlk iki hane ülke kodunu,

2) Ülke kodundan sonraki iki hane hayvanın doğduğu işletmenin yerleşik olduğu ilin trafik kodunu,

3) İl trafik kodunu takip eden en fazla dokuz haneli karakter hayvanın bireysel numarasını,

oluşturur.

Ülke kodu

MADDE 43 – (1) Kulak küpelerinde ülke kodu TR şeklinde gösterilir.

Kulak küpelerinin kalite ile ilgili teknik özellikleri ve taşıması gereken şartlar

MADDE 44 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpelerinin teknik özellikleri ve taşıması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Sağlam, büküldüğü zaman kırılmayacak, esnek, yüksek kaliteli plastik materyalden imal edilmiş ve Bakanlık tarafından belirlenen sarı renkte olmalıdır.

b) Hayvanın hayatı süresince dış etkilere ve farklı iklim şartlarına fiziksel olarak dayanıklı ve okunması kolay olmalıdır.

c) Yeniden kullanılabilir olmayan, dişi yaprakla erkek yaprağın birbirinden ayrılmasını engelleyecek bir yapıya sahip olmalıdır.

ç) Kulak dokusuna ve hayvana zarar vermeyecek şekilde ve kulağa takılı kalacak tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.

d) 42 nci maddede belirtilen silinmez ve değiştirilemez bilgileri taşımalıdır.

Kulak küpelerinin yapısı ve modeli

MADDE 45 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpelerinin yapısı ve modeli aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

a) Her bir kulak küpesi, bir erkek ve bir dişi parça olmak üzere iki parçadan oluşur.

b) Kulak küpesinin her bir parçası lazer tekniği ile silinmez şekilde baskılı olarak 42 nci maddede belirtilen bilgi ve hususları ihtiva eder.

c) Kulak küpesinin dişi yaprağının eni en az 30 mm, boyu en az 40 mm, erkek yaprağının eni ise en az 30 mm, boyu en az 33 mm olacaktır. Kulak küpesi üzerinde yer alan karakterler ile bu karakterlerin boyu erkek ve dişi yaprağın her ikisinde de aynı olacaktır.

ç) Kulak küpesi üzerindeki il trafik kodundan sonraki bireysel numara, küpenin alt kısmında en az 12 mm yüksekliğinde, diğer kısımlar ise en az 7 mm yüksekliğinde olacaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kontroller

Nokta kontroller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını denetlemek maksadıyla taşra ünitelerince tesadüfî nokta kontroller uygulanır. Bu kontroller, her yıl taşra ünitelerinin kendi görev sahalarında yerleşik bulunan işletmelerin en az %5’ini kapsar. Düzenlenen kontrollerde bu Yönetmelik hükümlerinin karşılanmadığı tespit edilirse, belirtilen minimum kontrol oranı arttırılır.

Kontrol edilecek işletmelerin seçimi

MADDE 47 – (1) Taşra ünitesi tarafından kontrol edilecek işletmelerin seçimi bir risk analizi bazında yapılır.

Risk analizi

MADDE 48 – (1) Her bir işletme için hazırlanacak risk analizinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

a) İşletmedeki koyun ve keçi türü hayvanların sayısı ile bu Yönetmelik hükümleri gereğince tanımlanmış ve kayıt altına alınmış hayvanların sayısı.

b) Halk ve hayvan sağlığı ile ilgili hususlar, sürülerin sağlık statüleri ve özellikle işletmede daha önce hastalık mihraklarının bulunup bulunmadığı.

c) Özellikle işletmede tutulan kayıtlar ve işletmedeki mevcut koyun ve keçi türü hayvanlara ait nakil belgelerinin muhafazasına ilişkin olarak önceki yıllarda uygulanan kontrollerin sonuçları.

ç) İşletme ve işletmedeki koyun ve keçi türü hayvanlarla ilgili bilgilerin taşra ünitesine uygun olarak iletilip iletilmediği.

d) Bakanlıkça belirlenebilecek diğer kriterler.

Rapor hazırlanması ve gönderilmesi

MADDE 49 – (1) İşletmelere düzenlenen her bir kontrol sonucunda kontrolleri uygulayan denetçi tarafından, kontrollerin sonuçlarını, olumsuz bulguları, kontrollerin nedenlerini ve kontroller sırasında mevcut şahısları belirten bir rapor hazırlanır. Hayvan sahibi tarafından da imzalanan bu raporun bir sureti hayvan sahibine verilir. Diğer sureti de ilgili taşra ünitesinde kalır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiğinin tespiti durumunda, hazırlanan raporun bir sureti derhâl il düzeyindeki taşra ünitesine gönderilir.

Yıllık raporlar

MADDE 50 – (1) İlgili taşra üniteleri, il düzeyinde yıllık bir rapor hazırlar ve her yıl 1 şubat tarihinden önce Yetkili Merkezî Üniteye gönderir. Bu rapor önceki yılla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva eder.

a) İl içinde koyun ve keçi türü hayvan bulunduran işletmelerin sayısı.

b) 46 ncı madde gereğince uygulanan kontrollerin sayısı.

c) Kontrol edilen hayvanların sayısı.

ç) Tespit edilen aksaklıklar.

d) Bu Yönetmelik gereğince uygulanan yaptırımlar.

Ülke yıllık raporu

MADDE 51 – (1) Yetkili Merkezî Ünite tarafından, illerden gelen raporlar doğrultusunda her yıl 1 mayıs tarihinden önce ülke yıllık raporu hazırlanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İdarî Yaptırımlar

Hayvan hareketlerinin kısıtlanması

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanmamış ve nakil belgesi beraberinde bulunmayan hiç bir koyun ve keçi türü hayvanın işletme dışına çıkışına izin verilmez, bu tür hayvanlar için menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu düzenlenmez.

İşletmede hayvan hareketlerinin kısıtlanması

MADDE 53 – (1) Bir işletmede bir ya da birden fazla koyun ve keçi türü hayvan, 12 nci maddede belirtilen hükümlerin hiçbirisini karşılamıyorsa, bu işletmeden veya bu işletmeye yapılacak tüm koyun ve keçi türü hayvan hareketlerine kısıtlama uygulanır.

Noksan şartlar

MADDE 54 – (1) 12 nci maddede belirtilen tanımlama ve kayıt şartlarını sadece kısmi olarak karşılayan koyun ve keçi türü hayvanlar için, noksan şartların karşılanmasına kadar sadece bu hayvanların hareketleri kısıtlanır.

Destekleme ve tazminat

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali hâlinde idarî yaptırımlar uygulanır ve bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmayan ve kayıt altına alınmayan hiçbir işletmeye, koyun ve keçi türü hayvana destekleme ödemesi ve hastalık nedeniyle tazminat ödemesi yapılmaz.

İspat

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanmamış koyun ve keçi türü hayvanların yakalanması durumunda, eğer hayvan sahibi yakalanan hayvanların tanımlarını ve hayvanların kendisine ait olduğunu iki iş günü içinde ispat edemez ise, yakalanan bu tür hayvanlar kaçak olarak kabul edilir ve hakkında 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Masrafların ödenmemesi

MADDE 57 – (1) Hayvan sahipleri, 25 inci maddede belirtilen masrafları ödemezlerse, bu hayvan sahiplerine ait koyun ve keçi türü hayvanlar için veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi düzenlenmez. Hayvan sahiplerinin masrafları ısrarla ödememeleri hâlinde bu hayvan sahiplerinin işletmelerinden ve işletmelerine olacak koyun ve keçi türü hayvan hareketleri kısıtlanır.

Bildirim

MADDE 58 – (1) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan koyun ve keçi türü hayvan hareketlerini, bu hayvanların doğum ve ölümlerini veya işletmede zorunlu kesimlerini yedi gün içinde, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün içinde ilgili taşra ünitesine bildirmez ise, ilgili taşra ünitesi bu işletmeye ve bu işletmeden yapılacak koyun ve keçi türü hayvan hareketlerini kısıtlar.

Mezbaha veya kombina ve hayvan pazarları ile ilgili kısıtlamalar

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik gereği tanımlanmayan ve beraberlerinde nakil belgesi bulunmayan hiçbir koyun ve keçi türü hayvanın mezbaha veya kombinalarda kesimine ve hayvan pazarlarına girişlerine izin verilmez.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Küpe ücretleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25 inci maddede belirtilen ve hayvan sahibi tarafından karşılanacak masraflardan küpe ücretleri, Avrupa Birliği-Türkiye malî işbirliği çerçevesince IPA-1-2008 yılı programlaması proje paketi içinde yer alan TR080208 numaralı “Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi” kapsamında Bakanlık tarafından üç yıl süreyle karşılanır.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


Resmi Gazete:26.12.2009-27444

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 10/2/2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Koyun ve keçi türü hayvanlara kulak küpesi takma işlemi, doğumdan itibaren en geç altı ay içinde veya ilk altı ayda hayvan işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce, ikinci ve üçüncü fıkralara uygun olarak gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hayvan sahibi, tanımlanan bir koyun veya keçi türü hayvanın kulak küpelerinden birinin ya da ikisinin de düştüğünü veya üzerlerindeki bilgilerin silindiğini tespit ederse otuz gün içinde; göçerler veya mera hayvancılığı için taşra ünitesine bildirimde bulunulması hâlinde doksan gün içinde ilgili taşra ünitesine müracaat eder. Kaybolan ya da silinen kulak küpesinin yerine aynı bireysel numarayı içeren yenisi takılır. Aynı bireysel numarayı içeren yeni kulak küpelerine, kaçıncı kez basıldığını belirten yenileme numarası da işaretlenir.’’

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Hayvan sahibi, işletmesinden başka yerlere veya başka yerlerden işletmesine gerçekleşen koyun ve keçi türü hayvan hareketlerini, doğum, zorunlu veya zatî ihtiyaç için kesim ve ölümleri işletme kayıt defterine/formuna kaydeder ve işletmesine gelen, doğan, ölen ve kesilen hayvanları, bu Yönetmeliğin 58 inci maddesinde belirtilen bildirim süreleri içinde bağlı bulunduğu taşra ünitesine bildirir.’’

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58 – (1) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan koyun ve keçi türü hayvan hareketlerini yedi gün içinde, bu hayvanların doğumlarını altı ay içinde; göçerler veya mera hayvancılığı için taşra ünitesine bildirimde bulunulması hâlinde dokuz ay içinde, hayvanların ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün içinde ilgili taşra ünitesine bildirmez ise, ilgili taşra ünitesi bu işletmeye ve bu işletmeden yapılacak koyun ve keçi türü hayvan hareketlerini kısıtlar.’’

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Tanımlanmamış koyun ve keçi türü hayvanların işletme dışına çıkışı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanmamış koyun ve keçi türü hayvanların işletme dışına çıkışına getirilen kısıtlamaya ilişkin hususlar 1/9/2010 tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik 1/3/2010 tarihinde yürürlüğe girer.’’

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bu yazı 1800 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

YAZAR HAKKINDA

Facebookta bizi bulun
REKLAMLAR
Sayaç
hit counter script