kupe sorgulama
?>

Canlı Kasaplık Sığır İthalatı

Paylaş
 

CANLI KASAPLIK SIĞIR İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ

A-CANLI KASAPLIK SIĞIR İHTALATI YAPILACAK ÜLKELER     :

ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya (Parana bölgesi hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Finlandiya (Northern Ostrobothnia Bölgesi hariç), İsveç (Vastmanland Bölgesi hariç), Yunanistan (Kilkis, Pella, Thessaloniki ve Serres Bölgeleri hariç), Avusturya (Schärding, Bludenz, Bregenz, Hallein, Gmünd, Bregenz, Salzburg-Umgebung, Perg, Lienz, St.veit/Glan (Sankt Veit an der Glan), Kirchberg/krems (Kirchdorf an der Krems) ve Wiener Neustadt Bölgeleri hariç)

B-HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER:

1. İthal edilecek canlı kasaplık sığırlar, kültür ırkı ve bunların melezleri olacaktır.

2. Cinsiyeti erkek,  yaşları 18-24 ayları arasında bulunan ve Canlı ağırlığı 400 kg üzerinde olacaktır.

3. Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk vb. kısımlarında) bulunmayacaktır.

4. Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir.

5. Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır.

6. Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan  (kulak küpesi veya microchip) bulunacaktır.

C-İSTENİLECEK BELGELER    :

1. Başvurular Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

2. Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 16/07/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/31 Sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ ile 2010/5 sayılı DTS tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

3.Yukarıda bildirilen evraklara ek olarak;

a-) 1.sınıf mezbaha veya kombinaya ait ruhsatın İl/İlçe Müdürlüklerince onaylı sureti,

b-) 1.sınıf mezbaha veya kombinalar ile sözleşme yapan kişi ve kuruluşlar için (a) bendinde belirtilen belgeye ek olarak sözleşme örneği (noter onaylı)

D- TESTLER:

1. İthal edildikten hemen sonra kesilen her yaştaki hayvanların % 5’inden tesadüfî örnekleme yolu ile tekniğine uygun şekilde alınan beyin numunelerinin onaylı bir laboratuvarda BSE taramasına tabi tutulması ve sonuçlar elde edilinceye kadar canlı hayvanlardan elde edilen ürünlerin piyasaya sürülmemesi sağlanacaktır.

2. Her yaştaki hayvanların mezbahada, spesifik risk materyali olarak adlandırılan tonsil ve distal ileum’ları ve 30 ay üzeri hayvanların ise beyin, göz, spinal kord, kafatası, vertebral kolonları uygun bir şekilde uzaklaştırılacak ve imha edilecektir.

3. Hayvanların % 0.25’i için mezbahadan alınan numuneler, kalıntı izlemeye tabi tutulacaktır.

E-DİĞER HUSUSLAR:

1. Kesilmek üzere ithal edilecek kasaplık sığır cinsi hayvanlar, gümrük giriş kapılarında fiili ithalattan sonra kesilmeleri için doğrudan mezbaha veya kombinalara sevk edilir. Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin bilgisi altında kesilecek olan bu hayvanların kesim raporları, ikinci bir kontrol belgesi alınması sırasında ibraz edilecektir.

2. İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırlar ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan olacaktır.

3. TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Kasaplık Canlı Hayvanların ithali için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp, ihracatçı ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından imzalanacaktır.

4. Veteriner Sağlık Sertifikasında belirtilmemiş ise sağlık sertifikasına ek olarak ithal edilecek kasaplık canlı sığırların hormon ve antibiyotiklerden ari olduğunu gösterir analiz raporu ibraz edilecektir.

5. Seçimi yapılan hayvan miktarı kadar yükleme yapılır.

6. Seçim raporu TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce görevlendirilen elemanlar tarafından, belirlenen sağlık şartlarını karşılayan hayvanlar için üç nüsha olarak tanzim edilecek olup, raporun aslı sevkiyata eşlik edecektir.

TAAHHÜTNAME

(Kasaplık İthal Sığırlar İçin)

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA

( Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü )

22.Eylül.2000 tarih ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2000/32)” ve 28.Şubat.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/8)”, 16/07/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında (Tebliğ No:2010/31)  uyarınca ……………………………………………………..(*) den/dan ithal edeceğimiz……………. (**) baş kasaplık sığır ile ilgili olarak Kontrol Belgesi düzenlenmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ibraz ettiğimiz örnek veya proforma Veteriner Sağlık Sertifikası, Orijin Sertifikası, Tüketilebilirlik Belgesi ve her türlü diğer belgelerin ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı orijinallerini ve orijinal faturayı Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslim sırasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilgili İl, Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü veya Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne ibraz edeceğimizi; ithalat aşamasında yapılan muayene, kontrol ve analizler sonucunda eşyanın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağını; söz konusu belgelerin orijinallerinin ibraz edilmemesinden veya bu belgelerin orijinalleri yerine değişik belgelerin ibrazından ve/veya söz konusu kontrol ve analiz sonuçlarının uygun olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, kesilmek üzere ithal edeceğimiz bu hayvanları, gümrük kapılarında fiili ithalat işlemleri bitirildikten sonra kesilmeleri için doğrudan mezbaha ya da kombinalara sevk edeceğimizi, Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerinin bilgisi altında kesilecek olan hayvanların kesim raporlarını ikinci bir kontrol belgesi alınması sırasında ibraz edeceğimizi, kesim amacı ile getireceğimiz hayvanları hiçbir suretle başka işletmelere nakletmeyeceğimizi ve dağıtmayacağımızı, hayvanların en kısa süre içerisinde kesilmeleri için gereken tüm tedbirleri alacağımızı, hayvanları kesim süresi boyunca kombina ya da mezbahaya ait işletmelerde bulunduracağımızı, ithal edeceğimiz hayvanların kesime gönderilecekleri süre içerisinde kendi sorumluluğumuz altında bulunduracağımızı,  kesime gönderilecekleri süre içerisinde ve kesim sonrasında tazminata konu bir hastalığın çıkması halinde hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanları tazminatsız olarak itlaf ettireceğimizi, Bakanlıkça istenilen her türlü test ve analizleri masrafları tarafımızca karşılanmak üzere yaptıracağımızı, hayvanları Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerinin bilgisi altında kestireceğimizi, hayvanların, kesilmesini takiben onaylı bir laboratuarda masrafları tarafımızca karşılanmak üzere başta  BSE ve kalıntı izleme yönünden de taramaya tabi tutturacağımızı ve  sonuçlar elde edilinceye kadar canlı hayvanlardan elde edilen ürünlerin piyasaya sürmeyeceğimizi, her yaştaki hayvanların mezbahada, spesifik risk materyali olarak adlandırılan tonsil ve distal ileum’ları ve 30 ay üzeri hayvanların ise beyin, göz, spinal kord, kafatası, vertebral kolonlarını uygun bir şekilde uzaklaştıracağımızı ve imha edeceğimizi, Bakanlıkça belirlenen her türlü teknik ve sağlık şartlara uyacağımızı bu belge ile bütün hukuki  sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. …/…/2010

İthalatçı Firma Kaşesi ve İmza Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası:

Adres:

(*)        :İthalatın Yapılacağı Ülkeyi Yazınız.

(**)      :İthal Edilecek Miktar Yazınız.

NOT    :Bu Taahhütnameden Noter tasdikli 1 Asıl 2 sureti Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ibraz edilecektir.

Bu yazı 2267 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

YAZAR HAKKINDA

Facebookta bizi bulun
REKLAMLAR
Sayaç
hit counter script